ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.topeniplynvoda.cz, provozovaném společností VTP SHOP s.r.o., se sídlem Osíčany 16, 79829, Osíčany, IČ: 24797103, zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 70442

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi
VTP SHOP s.r.o., jakožto Prodávajícím, na jedné straně a Kupujícím nebo Spotřebitelem na straně druhé.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou Kupující, který má postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v e-shopu www.topeniplynvoda.cz těmito Obchodními podmínkami a kogentními ustanoveními práva občanského, zejména ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.
Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v e-shopu www.topeniplynvoda.cz těmito Obchodními podmínkami a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.
Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v rámci závazkových vztahů, které vznikají při prodeji zboží v e-shopu www.topeniplynvoda.cz.
 
VYMEZENÍ POJMŮ 
- Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
- Zákazníkem e-shopu VTP SHOP s.r.o. je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem,
a Kupující, který spotřebitelem není.
 
- Kupující, který je spotřebitelem nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 
- Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. SMLUVNÍ STRANY: 
a) Prodávajícím je VTP SHOP s.r.o.
IČO:
24797103 DIČ:CZ24797103 se sídlem Osíčany 16,
okres Osíčany-Koválovice 79829
email: info@vtpshop.cz, reklamace@vtpshop.cz 
www.topeniplynvoda.cz
Číslo účtu pro platby převodním příkazem:
43-908 891 0287 / 0100 KB
(dále jen prodávající)
b) Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu
(dále jen kupující nebo spotřebitel)

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY: 
Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu www.topeniplynvoda.cz jsou závazné dle ustanovení těchto Obchodních podmínek.
Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem.
Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je akceptací návrhu.
Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky Prodávajícím informativním e-mailem či telefonicky na infolince.
Objednávky zasílané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, a prohlášení o souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může Prodávající považovat za neplatnou objednávku a nebude je tak považovat za návrh na uzavření Kupní smlouvy.
 
Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři či uvedená při telefonickém hovoru na infolince.
Pokud cena nabízeného produktu a jeho skladová dostupnost uvedené v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího nesouhlasí s údaji uvedenými v internetové nabídce Prodávajícího a v následné objednávce Kupujícího, není potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího považováno za akceptaci, ale za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy.
V takovém případě má Kupující právo svou objednávku zrušit. Pokud tak neučiní od 24hodin od doručení potvrzení objednávky, má se za to, že konkludentně souhlasí s novým návrhem na uzavření smlouvy a tímto vzniká Kupní smlouvy.
 
Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího vždy okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny.
Kupující má vždy před vlastním odesláním objednávky možnost tuto objednávku zkontrolovat a případně ji opravit.
Při potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je Kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
 
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).
Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www.topeniplynvoda.cz stránkách VTP SHOP, s.r.o., jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.
Při objednávce u zboží, které je nestandardní (na objednání) vyžadujeme platbu předem na bankovní účet.
 
VTP SHOP, s.r.o. se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé
 
III. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY  (ZÁSILKOVÝ OBCHOD): 
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM:
V případě, že se Kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího
(písemně, formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno.
Pokud dojde informace o zrušení objednávky Prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je Prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází k odstoupení od Kupní smlouvy.
V případě, že objednávka byla již vyřízena a vyexpedována, má Kupující (spotřebitel) právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 30 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, na vlastní náklady zpět Prodávajícímu, tedy má právo odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy
bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.
 
Jakýkoli nesoulad u zboží vraceného do 14 dnů (poškození, nečistota, opotřebení, ušpiněný či jinak poškozený obal apod.) Prodávající vyřeší uvedením zboží do původního stavu před podepsáním kupní smlouvy. Veškeré náklady s tímto spojené jdou na vrub Kupujícího a budou odečteny od vracené kupní ceny (v souladu s § 458 odst. 1 Obč. z.).
Prodávající bude Kupujícího předem o výši nákladů informovat a vyžádá si souhlas Kupujícího s předpokládanými náklady.
Vyjádření zájmu Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 30. den ode dne následujícího po dni převzetí zboží. Po dohodě může Kupující fyzicky dodat vracené zboží i ve dnech následujících dle domluvy.
Prodávající vrátí Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu na jím udané číslo bankovního účtu a to nejpozději do 14 dnů od fyzického doručení vraceného zboží Prodávajícímu.
Součastně s odstoupením od smlouvy může Kupující zaslat prodávajícímu i vracené zboží. Pro přesnější identifikaci Prodávající vyžaduje po Kupujícím přiložit fakturu a dále pak bankovní účet, na který má být vrácená kupní cena zaslána.
Odstoupení od smlouvy a vracené zboží zasílá Kupující na adresu Prodávajícího na své náklady.
 
Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem Spotřebitele započato před
uplynutím lhůty 30 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, které dodavatel nemůže ovlivnit
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze,
opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem),
- spočívajících ve hře nebo loterii,
Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.
 
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM:
V případě, že Kupující není spotřebitelem, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím.
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO:
Po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, tedy po uzavření Kupní smlouvy, může Prodávající od takové smlouvy odstoupit jen v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží.
V takovém případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a navrhne možné řešení odstoupení od smlouvy. Obvykle se jedná o doporučení náhradního zboží či vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet Kupujícího.

Rozhodne-li se kupující jako spotřebitel pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů od převzetí, je povinen postupovat následujícím způsobem:
- kontaktovat nás e-mailem na adrese info@vtpshop.cz s uplatněním práva na odstoupení od smlouvy
- uvedením čísla objednávky, faktury a data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení peněz za vrácené zboží
 
Zaslat zboží, nebo doručit osobně jenž je předmětem této kupní smlouvy a to doporučeně na adresu: 
VTP SHOP s.r.o.
Osíčany 16, Osíčany-Koválovice 79829
(do 5 pracovních dnů od oznámení o odstoupení kupní smlouvy, pokud není s Prodávájícím dohodnuto jinak).

Zboží musí splňovat následující podmínky: 
- musí být v původním nepoškozeném obalu
- nesmí být použité 
 - musí být nepoškozené 
- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) 
- s originál dokladem o koupi (v případě vrácení jen jednoho kusu zboží - zašlete jen kopii faktury, originál si ponechte pro ostatní zboží, které jste zakoupili a nevracíte)

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.
Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.
Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 
Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. 
 
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.  
Doručení zboží k nám hradí spotřebitel.  

IV. DODACÍ PODMÍNKY:  
Objednané zboží bude doručeno Kupujícímu podle uvedeného data při objednávce zboží.
Prodejce se vyhrazuje právo na změnu data doručení zásilky.
V okamžiku odeslání balíku je Kupujícímu zaslán informativní email, popřípadě SMS, která obsahuje datum odeslání zásilky.
Na přání Kupujícího je možnost i zaslat číslo zásilky.
Dodání většinou probíhá následující pracovní den nejdéle do 2 dnů od vyexpedování.
 
Zboží je zasíláno službou dle Vašeho výběru. O expedici zboží budete informování
Balíčková služba – emailem/sms si zvolíte službu zasílání zpráv
Paletová služba – emailem/sms pokud si zvolíte službu zasílání zpráv

BALÍČKOVÁ SLUŽBA:
do 15kg 129,-Kč s DPH
do 30kg 169,-Kč s DPH
doběrečné 30,-Kč s DPH

PALETOVÁ SLUŽBA:
do 50kg 329,- s DPH
do 100kg 549,- s DPH
do 150kg 729,- s DPH
do 200kg 829,- s DPH
do 300kg 929,- s DPH
do 400kg 1529,- s DPH
do 500kg 1799,- s DPH
doběrečné 49,-Kč s DPH
 
Zboží je na osobních odběrech-výdejních místech skladováno 7 dnů.
Pokud si jej v této lhůtě nevyzvednete bude uvolněno k dalšímu prodeji.

V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude Kupující bez prodlení informován Prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.
Zboží je dodáváno v běžných obalech, do kterých zboží balí výrobce. Se zbožím bude Kupujícímu - spotřebiteli dodán návod k obsluze, záruční list, (pokud to povaha věci - zboží vyžaduje) a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání s výrobkem.
Rovněž bude předána faktura s náležitostmi daňového dokladu-přibalen u zásilky v průhledné igelitové obálce.
 
Nelze měnit místo dodávky po expedici, v případě změny dodací adresy se účtuje další poštovné/dopravné.
Dodací adresa musí být přístupná pro přepravní službu, která zboží dodává dodávkou (nad 3.5 tuny) s hydraulickou plochou.
V případě, že se přepravce nebude moci na dodací adresu dostat (nemožnost průjezdu dodávkou)
bude účtováno další přepravné při změně dodací adresy.
Přepravce je povinen zboží složit z nákladního auta, ovšem není povinen se zbožím manipulovat do bytu-domu (po schodech) a vstupovat na soukromé pozemky.  

Zákazník je povinen si zboží za přítomnosti přepravce rozbalit a zkontrolovat zásilku
(neporušenost obalů+nepoškozenost zboží - rozbalit a důkladně zkontrolovat),
dále je povinen si zkontrolovat označení zboží-typ objednaného zboží

(dle výrobního štítku na výrobku a označení výrobku).
 
V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a trvat na přesném zápisu do protokolu o škodě,
nebo do přepravního listu.

V případě, že tak neučiní, reklamace nebude uznána.

Bez této důkladné kontroly a převzetí zboží, nebudeme brát zřetel na pozdější reklamace,
pokud nebude proveden zápis do přepravního listu o poškození nebo o chybějícím zboží.
 
V. PLATBA ZA OBJEDNÁVKU : 
Na dobírku (hotově při převzetí zboží)
zboží zaplatíte až při jeho předání přímo přepravci (PPL, Geis, případně jiný dopravce).
-jsou povinni Vám vystavit příjmový doklad za platbu.
 
Bankovním převodem - ostatní banky
Při platbě bankovním převodem vyčkejte (při objednávce) na e-mail s přílohou daňového dokladu, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet.
Při platbě bankovním převodem vyplňte jako variabilní symbol číslo číslo daňového dokladu.
 
V případě platby převodem z účtu je zboží dodáno, až po připsání dané částky na účet VTP SHOP, s.r.o. V případě, že není zálohová platba, uvedená v objednávce, převedena na účet VTP SHOP, s.r.o. v lhůtě splatnosti uvedená na daňovém dokladu, bude příslušná objednávka automaticky stornována.
 
Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit.
 
VI. CENÍK DOPRAVY:  
 Aktuální cena dopravy je vždy zobrazena na stránkách www.vtpshop.cz v kategoriích doprava.

BALÍČKOVÁ SLUŽBA:
do 15kg 129,-Kč s DPH
do 30kg 169,-Kč s DPH
doběrečné 30,-Kč s DPH

PALETOVÁ SLUŽBA:
do 50kg 329,- s DPH
do 100kg 549,- s DPH
do 150kg 729,- s DPH
do 200kg 829,- s DPH
do 300kg 929,- s DPH
do 400kg 1529,- s DPH
do 500kg 1799,- s DPH
doběrečné 49,-Kč s DPH


U každého zboží větších rozměrů, se přičítá váha obalového materiálu (paleta,výplně).
Obalový materiál je zdarma, není účtován.
Součástí dodávky není instalace, ani montáž zboží u kupujícího.

Záruční listy při expedici nejsou vyplněny, protože ze zákona má zákazník 14 dní na odstoupení od smlouvy a většinou jsou součástí originálních balení. Ze zákona však při reklamaci stačí předložit nákupní doklad. Pro potvrzení záručního listu zašlete na fakturační adresu, rádi Vám jej potvrdíme a zašleme zpět.
 
VII. REKLAMACE:  
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem e-shopu VTP SHOP s.r.o.
a v souladu s právním řádem platným v ČR.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka minimálně 24 měsíců. Přesná délka záruční doby je stanovena výrobcem zboží u každého konkrétního zboží zvlášť. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, práva plynoucí ze záruky, apod., upravuje v podrobnostech Reklamační řád.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujících jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu e-shopu VTP SHOP s.r.o., tedy pro potřeby databáze.
Údaje nebudou zveřejněny či poskytnuty další osobě či nijak zneužity. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, a jsou nutné pro doručení zboží.
Osobní informace jsou Prodávajícím shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů, evidenci vyřízení objednávek, dodávek, reklamace apod.
Při nakládání s osobními daty se Prodávající zavazuje řídit zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace Kupujícího třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným Kupujícím.
Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Kupující využíváním služeb Internetového obchodního domu dává souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace Kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).
Jednotlivé objednávky jsou po svém uzavření Kupujícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.
 
IX. Závěrečná ustanovení: 
V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané reklamace vzhledem k povaze zboží a vady.

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dnem 1.1. 2014. Změny vyhrazeny.


 
Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 
 
© TOPENIPLYNVODA.CZ