REKLAMAČNÍ ŘÁD: 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:   
Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené od prodávajícího
(dále jen "zboží")
a v záruční době na něj kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady výrobní
(dále jen "reklamace").

Prodávajícím je firma VTP SHOP s.r.o.
IČO:24797103 DIČ:CZ24797103 se sídlem Osíčany 16,
okres Osíčany-Koválovice 79829 (dále jen "prodávající").

Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu na koupi zboží, které je předmětem reklamace.
 
Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.
 
Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele.
Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele řídí se reklamační řízení Všeobecnými obchodními podmínkami VTP SHOP s.r.o. na dodávky zboží a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy.
Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.topeniplynvoda.cz .
 
Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně v délce 24 měsíců, je-li Kupujícím spotřebitel.
 
Prodávající odpovídá za vady, které má zboží materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
 
Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
 - Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace (záruka zanikla).
- Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním nezbytné údržby o zboží ze strany kupujícího.
- Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
- Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
- Zboží bylo poškozeno živly.
- Na výrobku se objevily optické změny, které vzniknou běžným používáním, a neovlivní funkční schopnost výrobků.
- Vada vznikla používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze popřípadě nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodejcem.
- Vada způsobená dopravou, kterou zajišťoval kupující.
- Vada vzniklá v důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo kupujícího.
- Vada vznikla nesprávným skladováním zboží (teplota, vzdušnost, prašnost) či běžným opotřebením.
- Porušením či odstraněním ochranných pečetí a identifikačních nálepek na zboží.
- Vady způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Uplatnění a vyřízení reklamace:
Reklamace se uplatňuje u Prodávajícího, kterým je VTP SHOP s.r.o. .
Místem uplatnění reklamace a nároků z vad kupujícím je:
U autorizovaného servisního střediska - (většinou uvedené na záručním listě).
Při žádosti o výměnu výrobku, nebo o odstoupení od kupní smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy, musí být výrobek zaslán k prodávajícímu nejpozději do 14 pracovních dnů od poslední rozhodné události (datum ukončení reklamace na posledním servisním protokolu, vyjádření autorizovaném servisu apod.).
Posledním dnem této lhůty se rozumí den doručení reklamovaného výrobku na reklamační oddělení prodávajícího.
U prodávajícího – VTP SHOP s.r.o., sídlem Osíčany 16, Osíčany, PSČ: 79829, a to osobním doručením na adresu prodávajícího nebo doporučenou zásilkou či obchodním balíkem na uvedenou adresu.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne jinak, je-li Kupující spotřebitelem. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající toto potvrzení vydá ke dni doručení reklamační zásilky do sídla Prodávajícího.
 
Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán kupujícímu - spotřebiteli při dodávání objednaného zboží (pokud dodavatel záruční list vyžaduje při reklamaci zboží a dokládá jej ke zboží).
 
Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.
Po vyřízení reklamace bude Kupující vyzván k převzetí opraveného zboží.
Pokud byl záruční list (ZL) povinnou součástí výrobku, a tento bude zaslán na reklamaci bez ZL, bude Prodávajícím pořízen duplikát od výrobce či distributora, s vyúčtováním smluvního poplatku ve výši 250,- Kč bez DPH.
Prodávající doporučuje při zasílání reklamovaného zboží jej pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese Prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato Prodávajícím do reklamace.

Pro uplatnění reklamace je třeba:
doložit originál či kopii dokladu o nákupu zboží
vyhovující obal (pokud možno originální)
přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

Záruční oprava:
Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky.
Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, nebo v případě, že jde o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.
Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle či pobočce společnosti od kupujícího a tento souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

Neoprávněná reklamace:
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem příslušného pracovníka, který reklamaci vyřizoval.
Zboží zaslané k reklamaci bude Kupujícímu opraveno nebo vyměněno, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude Kupujícímu na náklady prodejce zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího).
V případě neoprávněné reklamace je Prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň Kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Placená oprava:
Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena Kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude Kupující předem obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné.
Cena samotné opravy bude Kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem.
V případě neschválení ceny opravy bude Kupujícímu účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.
 
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. 
Prodávající poskytuje záruku za 1.jakost výrobku a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.
Zboží, u kterého je výrobcem vyžadována odborná instalace proškolenou osobou nebo firmou (např. plynové a elektrické kotle, bojlery, apod.), je kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit.
V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána.

 
Práva plynoucí ze záruky
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává Kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží,
právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy (dobropis).

Shoda s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 01.01.2014 a platí na území České republiky.
  
 
 
 
 
Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 
 
© TOPENIPLYNVODA.CZ